Lizydent Kft.

📞 +36 1 238 0141 lizydent@upcmail.hu info@lizydent.hu

 x 
A kosár üres

1. Általános rendelkezések

Jelen Általános Szállítási Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a Lizydent Kft (Lizydent) és üzleti partnerei/vásárlói (a továbbiakban Ügyfél) közötti adás-vételi, ill. szállítási tárgyú, továbbá szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéses jogviszony illetve megrendelés esetében alkalmazandóak, és a szerződéses jogviszony elválaszthatatlan részét képezik. Bármely, a jelen ÁSZF -től eltérő rendelkezés egyedi írásbeli szerződésben kerül rögzítésre. Szóbeli megállapodásokra hivatkozni nem lehet.

2. Szerződéskötés

Lizydent valamennyi ajánlata nem kötelezö érvényü, kivéve azokat az eseteket, amelyekben ezt írásban egyértelmüen kijelenti. Megrendelések elfogadása nem kötelezö. Az ügyfél megrendelésével kötelezö érvénnyel elismeri, hogy a megrendelt árut meg kívánja vásárolni. A szerzödéskötés azzal a feltétellel jön létre, hogy a szállítási határidö a megrendelt termék gyártójának szállításától függ. Az ügyfél nem kifogásolja, ha müszaki paraméterek, színek, formák, termékek súlya, kiszerelése eltérhet a termékkatalógusokban megadottaktól. Ügyfél felel téves megrendeléséért és viseli az összes kockázatot, hogy az általa megrendelt termékek céljainak megfelelöek és alkalmazhatóságuk engedélyezett. Lizydent ezirányú ajánlásaiért felelösséget nem vállal.

3. Megrendelés

Megrendelést levélben, telefonon, faxon, e-mail-ben és interneten a Webáruházunkban lehet leadni, mely írásbeli visszaigazolás nélkül is érvényes. A megrendelés visszavonására csak a megrendelés visszaigazolásának megfelelöen, ennek hiányában a 10. pont rendelkezései szerint van lehetöség. A megrendelt áru ellenértékének kiszámlázása a rendelés idöpontjában érvényes árak alapján történik. A katalógusban szereplö árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, a Lizydent az árváltozás jogát fenntartja. Lizydent fenntartja a jogot, hogy meghatározott termékek szállítását csak foglaló ellenében vállalja.

4. Szállítás

A szállítás a Lizydent, Budapest Botond u. 10. sz. alatti székhelyéröl történik. Részkiszállítás lehetséges, ebben az esetben a kiszállított árura vetített ellenérték kerül leszámlázásra. A szállítási költség számításánál a kiszállított áru összértéke és súlya irányadó. A szállítás mindig az ügyfél felelősségére történik (EXW Incoterms 2000), abban az esetben is, ha a szállítási költséget a Lizydent viseli (FCA Incoterms 2000). A szállításra egyebekben a fuvarozó vállalat szabályzata irányadó.

5. Fizetés

A számlán szereplö dátum a szállítás napja. Fizetési határidő banki utalás esetén a számlán megadott határidő. Részletfizetésre csak külön megállapodás esetén kerül sor. Jogosan visszaadott áru esetén Lizydent jóváíró számlát bocsát ki. Jóváíró számla hiányában az ügyfél csak jogerös bírósági ítélet birtokában számíthat be saját követelést fizetéseinél.

6. Késedelmes fizetés

Késedelmes fizetés esetén a mindenkor érvényben lévö Ptk. szerinti késedelmi kamat kerül felszámításra, napi kamatozással. Amennyiben a fizetés késedelmesen történik, vagy bármelyik esedékes számla nem kerül kiegyenlítésre, úgy Lizydent fenntartja a jogot, hogy a jövőbeni szállítások előtt előre kéri a teljes számlaösszeg kiegyenlítését, illetve ennek hiányában a további szállításokat megtagadja.

7. Garancia

A garancia alapját a gyártó cég garanciális kötelezettségvállalása képezi. Megszünik a garancia, ha a termék harmadik fél által került megjavításra, nem rendeltetésszerűen használják, a használati/technológiai utasítás nem lett betartva, a vételár nem került kiegyenlítésre vagy a kárt/sérülést az ügyfél okozta. Használt készülékekre Lizydent nem nyújt garanciát.

8. Téves teljesítés

A kiszállított áruval kapcsolatos reklamációk a csomaghoz mellékelt számla alapján kezdeményezhetők. A reklamációt legkésőbb az áru átvétele utáni 3. munkanapon jelezni kell Lizydent felé. A téves szállítást Lizydent hibás mennyiség esetén – ha az nem elöre jelzett rész szállítás – 3 munkanapon belül pótszállítással kiegészíti, téves vagy hibás áru kiszállítását az áru visszaküldését követö 3 munkanapon belül korrigálja.

9. Sérült áru

Amennyiben a szállított áru sérült állapotban kerül átvételre, a sérülés tényét és mértékét a postával/fuvarozóval tételesen, jegyzökönyvben igazoltatni kell. A kártérítés alapját ezen jegyzökönyv képezi, ennek hiányában Lizydent nem tudja elismerni a sérülés tényét.

10. Csere / Áru visszaadása

A csere céljából visszaküldött áruhoz mellékelni kell a számlát és meg kell jelölni a csere okát. Lizydent az esetleges jóváírásokat csak a visszaérkezés után tudja érvényesíteni. Amennyiben jogos cseréről van szó, a sérülésmentes, eredeti csomagolásban lévö árut Lizydent a visszaérkezés után 3 munkanapon belül kicseréli. Anyagok, készülékek, berendezések visszaadására csak elözetes írásbeli megálapodás alapján van lehetöség. Azon termékek esetében, amelyeknél nincs ilyen megállapodás, a visszaadás díja a bruttó vételár minimum 10%-a, amennyiben a gyártó ettöl nagyobb mértékü sztornódíjat számít fel, akkor a gyártó által felszámított összeg. Ha a terméket használatba vették, vagy annak csomagolása megsérült, a zárjegy felbontásra került, úgy cserére/visszaadásra nincs lehetöség. A visszaküldés költsége minden esetben az ügyfelet terheli.

11. Ügyfélszolgálat

Lizydent minden általa forgalmazott és értékesített készüléket megjavít, illetve megjavíttat. A javítás költsége az ügyfélszolgálattal történö egyeztetés után kerül meghatározásra.

12. Tulajdonjog fenntartás

Amíg az ügyfél a szerzödésben vállalt kötelezettségeinek teljeskörüen nem tesz eleget, a leszállított áru Lizydent tulajdonában marad. Amennyiben a leszállított, de meg nem fizetett termék beépítésre, illetve feldolgozásra került, úgy Lizydent az újonnan létrehozott terméken az áru értékének megfelelö arányban szerez tulajdonjogot. A tulajdonjog fenntartással érintett áru harmadik félnek történö kiszolgáltatására nincs lehetöség. Amennyiben az ügyfél a tulajdonjog fenntartással érintett árut harmadik félnek továbbadja, úgy a Lizydent tulajdonjogának fenntartásáról az új tulajdonost értesíteni kell, egyidejüleg a harmadik félnek történt átruházás tényéröl Lizydent-et haladéktalanul tájékoztatni kell.

13. Teljesítési helye, időpontja

A teljesítési hely minden esetben a Lizydent székhelye, idöpontja a számla kiállításának idöpontja.

14. Felelősségvállalás

Egy megrendelés/szállítmány egyes részeinek hibája miatt nem lehet a teljes megrendelést/szállítmányt visszaadni. Lizydent által elismert hibák/hiányosságok esetén Lizydent jogosult saját mérlegelése szerint a terméket kijavítatni, kicsrélni vagy annak árát arányosan csökkenteni. Kártérítési kötelezettséget Lizydent-tel szemben csak szándékosság és durva hanyagság esetén lehet érvényesíteni.

15. Copyright

Valamennyi nyomtatott vagy elektronikus reklámanyag, katalógus, nyomtatvány, tervdokumentáció és egyéb kiadvány esetében Lizydent fenntarja magának a szerzöi és kiadói jogokat. Ezen anyagokat Lizydent külön írásbeli engedélye nélkül nem lehet harmadik fél rendelkezésére bocsátani, kérésre haladéktalanul vissza kell szolgáltatni. Ettöl eltérni csak írásos szerzödésben lehet.

16. Jogorvoslat

A Felek bármely jogvitát elsősorban tárgyalásos úton igyekeznek megoldani, a kárelhárítás és kárenyhítés területén szorosan együttműködnek. Amennyiben a jogvita tárgyalásos úton nem oldható meg, a Felek a jogvita elbírálására – a mindenkor hatályos hatásköri szabályok figyelembe vételével – a Lizydent székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki.

17. A szerzödés érvényessége

A Lizydent tájékoztatta ügyfeleit az Általános Szállítási Feltételekről és lehetővé tette, hogy ügyfelei az Általános Szállítási Feltételek tartalmát megismerjék.

Amennyiben ezen ÁSZ egyes rendelkezései ellentétesek lennének a Magyar Köztársaság vagy az Európai Unio valamely hatályos jogszabályával, akkor ettöl függetlenül az ÁSZ többi része továbbra is érvényben marad. Ilyen esetben az érvényes jogszabályok azon pontjait kell alkalmazni, melyek az ÁSZ rendelkezéseiben megfogalmazott célokhoz a legközelebb állnak.